solbo hus
I kan med Børnehandicaps rådgiveren drøfte jeres situation og sammen tilrettelægge den indsats der er behov for. Rådgiveren vurderer og afgør hvilke tilbud om hjælp og støtte I kan få. Alle ansøgninger om hjælp/støtte skal gå via jeres Handicaprådgiver.

Silkeborg Kommune betragter en døgnanbringelse som et særdeles voldsomt indgreb i et barns og en families liv. Derfor bør det kun finde anvendelse, når det absolut ikke er muligt at pege på en mindre indgribende, formålstjenlig indsats. I den sammenhæng foretages der en kvalificeret faglig helhedsvurdering af vanskeligheder og ressourcer hos barnet/den unge i familien og i det private og det offentlige netværk.

Når anbringelse overvejes

Når Børnehandicapcenter overvejer anbringelse af et barn sker det på baggrund af en helhedsvurdering af barnet med fokus på kroppens funktioner (mentale og fysiske funktioner) mestringsevnen, familie og omgivelser. Forældrenes ressourcer og evner indgår således som en del af vurderingen og har betydning for vurderingen af barnets samlede behov for støtte. Det betyder, at det ikke udelukkende er barnets diagnose, der afgør, om en anbringelse bliver aktuel.

For at en anbringelse bliver aktuel, skal følgende være opfyldt:

  •  barnet skal have et omfattende behov for støtte vurderet med afsæt i barnets funktionsnedsættelse og forældrenes evne/overskud til at varetage omsorgen for barnet.
  •  det er ikke muligt at sammensætte en tilstrækkelig støtte i hjemmet

De børn, der anbringes, er ofte børn med multiple funktionsnedsættelser, der har et omfattende behov for voksenstøtte/pleje ofte i de fleste af døgnets 24 timer. Børnene kan have en voldsom eller udadreagerende adfærd. Der kan også være tale om børn med mindre indgribende funktionsnedsættelser, hvor barnets forældre har begrænsede ressourcer og evner. Hvis barnets sundhed eller udvikling er truet, og forældrene ikke ønsker barnet anbragt, er det muligt at anbringe uden samtykke, hvis betingelserne for tvangsanbringelse er opfyldt.